Nekla - turystyka.nekla.eu

inwest kopia3.jpg eb0362bc40323db5ba383716698dce45
Złożone wnioski na dofinansowanie
2019-05-15 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
Gmina Nekla kontynuuje działania w zakresie pozyskania środków finansowych w 2019 na kolejne zadania inwestycyjne.
12 kwietnia Gmina złożyła dwa wnioski w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu o dofinansowanie zadań: Przebudowy ul. Długiej od km 0+540 do km 0+706,31 – etap IV oraz Przebudowy ul. Poznańskiej w miejscowości Nekla wraz z przebudową skrzyżowania ul. Poznańskiej i Lipowej w Nekli ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Pierwsze z zadań polega na przebudowie odcinka drogi gminnej o dł. 166,31 m i zmiennej szer. od 5,5 do 6 m. Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania z ulicą Reymonta oraz włączeniem do drogi powiatowej ul. Dworcowej. Jest to ostatni etap przebudowy ul. Długiej (zakończenie inwestycji rozpoczętej w roku 2014). Zakres przebudowy w obszarze robót drogowych obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowej (warstwy ścieralnej i wiążącej) na podbudowie tłuczniowej w krawężniku betonowym, budowę chodnika z lewej strony o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdów po stronie budowanego chodnika. Przebudowa ulicy w zakresie kanalizacji deszczowej obejmuje przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej polegającą na montażu nowego rurociągu z rur PVC fi 315 mm, nabudowaniu 6 studzienek ściekowych ulicznych i jednej studni rewizyjnej. Łączna wartość kosztorysowa robót to 429 885,18 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 214 942,00 zł (50%). Przewidywany termin realizacji zadania to październik 2019 r.
Przebudowa ul. Poznańskiej polega na przebudowie odcinka drogi gminnej o dł. 362,57 m i szer. 9 m (dwa pasy ruchu o szer. 3,25 m każdy i zatoka postojowa o szer. 2,5 m) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lipową. Inwestycja obejmuje w zakresie robót drogowych wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowej (warstwy ścieralnej i wzmacniającej) na geokompozycie w krawężniku betonowym, wydzielenie zatok postojowych, przebudowę istniejących chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdów. Przebudowa ulicy w zakresie kanalizacji deszczowej obejmuje przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej polegającą na montażu przewodów dwuściennych PP typu K2 fi 400 i 300 mm o łącznej dł. 279 m, nabudowaniu 11 studni kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U fi 200 mm. Łączna wartość kosztorysowa robót to 1 723 173,73 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 861 586,00 zł (50%). Realizacja inwestycji zaplanowana jest na okres 2 lat – do końca października 2020 r.
26 kwietnia Gmina Nekla złożyła również wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na realizację zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) przy Szkole Podstawowej w Nekli. Środki pozyskane w ramach dofinansowania przeznaczone będą na wykonanie nowej posadzki z rynną odpływową w kuchni, w jadalni zostanie położona nowa podłoga, wymienione zostaną parapety oraz stolarka drzwiowa, wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna i grzewcza. Oba pomieszczenia zostaną na nowo pomalowane oraz zamontowanie zostanie nowe oświetlenie. Łączna wartość kosztorysowa robót to 118 627,46 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 79 999,99 zł. Przewidywany termin realizacji inwestycji to lipiec-sierpień 2019 r. 
Referat ds. zamówień publicznych, 
inwestycji, obszarów wiejskich i dróg
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię